Get Adobe Flash player

Audyt

Istotnym elementem naszej Firmy są usługi audytorskie. Specjaliści wysokiej klasy – biegli rewidenci – przeprowadzą audyt finansowy Państwa działalności. Wydadzą zgodną z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie sprawozdania na temat ich rzetelności, jasności, zgodności z prawem i przyjętą polityką rachunkowości.

Przeprowadzony przez nas audyt przyczynia się do zidentyfikowania istotnych ryzyk występujących w Państwa działalności oraz prowadzi do uwiarygodnienia wizerunku firmy. Nasze działania są nakierowane na jak najlepsze poznanie działalności naszych klientów i ich otoczenia oraz właściwe zdiagnozowanie systemu kontroli wewnętrznej.

Zakres usług audytorskich obejmuje:

  • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF,
  • badanie historycznych informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego,
  • finansowe badania due dilligence,
  • przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
  • audyt projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej,
  • opinie na temat restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceń, połączeń i podziałach jednostek,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • konsultacje z dziedziny rachunkowości i prawa bilansowego,
  • inne audyty danych finansowych.

 

REFERENCJE: